Τμήματα Διοίκησης

  • Για τον καταμερισμό της εργασίας και τη βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί Τμήματα Διοίκησης με καθορισμένες αρμοδιότητες.
  • Πρόεδροι των Τμημάτων Διοίκησης, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και άτομα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του και ορίζονται από αυτό.
  • Η θητεία της/του Προέδρου κάθε Τμήματος Διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο αξίωμα είναι μονοετής, με δυνατότητα επανεκλογής τον επόμενο χρόνο στο ίδιο αξίωμα, αν το επιθυμεί.
  • Η/Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος καταρτίζει Συμβούλιο από πέντε έως δεκαπέντε άτομα της επιλογής του, που υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Απρίλιο.