Διαδικασίες

ΜΕΡΟΣ Α – Γενικά

ΣΚΟΠΟΣ     
Το Συνέδριο Αρχηγών οργανώνεται κάθε 3 χρόνια, είναι η ευκαιρία να ακουστεί τεκμηριωμένη η φωνή των Αρχηγών, μέσα από δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες. Το Συνέδριο τίθεται υπό την ευθύνη της Γενικής Εφόρου και είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
Μέσω του Συνεδρίου οι Αρχηγοί των ομάδων και των τεσσάρων Κλάδων, απ’ όλη την Ελλάδα, έχουν την ευκαιρία να οραματιστούν για το μέλλον του Σωματείου, να συμβάλλουν στη δημιουργία, και τροποποίηση θεσμών, δίνοντας έτσι μια σύγχρονη πνοή, διατηρώντας όμως πάντοτε τις αξίες και τα ιδανικά του. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΧΗΓΩΝ

Το συνέδριο πραγματοποιείται μόνον εφόσον εξασφαλισθεί η συμμετοχή του ¼ του συνόλου των αρχηγών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την ιδιότητα του συνέδρου .

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο χρόνος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι κάθε τρία χρόνια. Ελάχιστη χρονική διάρκεια του Συνεδρίου είναι δύο μέρες.Το Πανελλήνιο Συνέδριο πραγματοποιείται κατά προτίμηση μέσα στην Άνοιξη σε διαφορετικό τόπο κάθε φορά, εφόσον είναι δυνατόν. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ
Στο συνέδριο αρχηγών 4 κλάδων  έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Ως σύνεδροι:
1. Οι αρχηγοί με εντολή ή άδεια αρχηγίας.

Ως παρατηρητές:
1. Οι βοηθοί των Εφόρων Κλάδων
2. Ενεργά στελέχη, με τουλάχιστον 2 εντολές ή άδεια αρχηγίας στο παρελθόν.
 
Οι παρατηρητές να μην ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου.
Ως παρατηρητές λόγω ιδιότητας:
1. Τα μέλη Δ.Σ και Τμημάτων Διοικήσεως Δ.Σ.

Υπευθυνότητες Συνέδρων και Παρατηρητών

Οι Σύνεδροι και οι Παρατηρητές χρειάζεται:
Να έχουν διαβάσει και συζητήσει τα θέματα μεταξύ τους πριν έρθουν στο Συνέδριο
Να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις
Να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις Ομάδες Εργασίας και τα Εργαστήρια
Να αξιολογούν τις εργασίες του Συνεδρίου με τους άλλους κατά την διάρκεια του και να συμπληρώσουν την γραπτή αξιολόγηση μετά το πέρας του.

Υπευθυνότητες παρατηρητών λόγω ιδιότητας

Οι παρατηρητές λόγω ιδιότητας χρειάζεται:
Να έχουν διαβάσει τα θέματα πριν έρθουν στο Συνέδριο
Να είναι εύκαιροι για διάλογο, στήριξη  και συζήτηση με τους Συνέδρους.  
Να δίνουν την γνώμη τους, εφόσον τους ζητηθεί από το μέλος του Προεδρείου που προεδρεύει στην ολομέλεια.
 

Καλεσμένοι: 

Μετέχουν στην ολομέλεια, Ομάδες εργασίας. Εφόσον κληθούν
δίνουν την γνώμη τους (εφόσον τους ζητηθεί από τον Συντονιστή).


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εκλογή Προεδρείου 
Κάθε Συνέδριο εκλέγει το Προεδρείο του επομένου Συνεδρίου Αρχηγών.

1. Το Προεδρείο του Συνεδρίου Αρχηγών απαρτίζεται από 8 μέλη, από τα οποία κάθε  Κλάδος εκπροσωπείται με 2 Αρχηγούς του. Επιπλέον υπάρχουν 8 αναπληρωματικά μέλη, δηλαδή 2 Αρχηγοί για κάθε Κλάδο.

2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε σύνεδρος ψηφίζει 2 υποψήφιους από κάθε Κλάδο. Οι δύο πρώτοι σε ψήφους από κάθε Κλάδο αποτελούν μέλη του επόμενου Προεδρείου του Συνεδρίου Αρχηγών. Ο τρίτος και ο τέταρτος σε ψήφους από κάθε Κλάδο είναι αναπληρωματικός.

Αν από κάποιο κλάδο δεν υπάρχουν τουλάχιστον 4 υποψήφιοι εκλέγεται μόνο 1 μέλος του προεδρείου και ένα αναπληρωματικό . 
Αν κάποιος Κλάδος δεν μπορεί να εκλέξει μέλη ή αναπληρωματικό μέλος Προεδρείου, το Προεδρείο του τρέχοντος Συνεδρίου οφείλει να ενημερώσει αμέσως μετά τη λήξη του Συνεδρίου, τον Κλάδο αυτόν. Ο Κλάδος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει, με όποια διαδικασία κρίνει πιο ευέλικτη και μέσα σε ένα χρόνο, το αναπληρωματικό μέλος ή τον έναν ή και τους 2 εκπροσώπους του για το επόμενο Συνέδριο Αρχηγών. Την ίδια αρμοδιότητα έχει και σε οποιαδήποτε χρονική  στιγμή παραστεί τέτοια ανάγκη . Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αρχηγοί αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την εκλογή μέλους στο προεδρείο.
 Την ευθύνη κατάρτισης του ψηφοδελτίου έχει αποκλειστικά το Προεδρείο. 
1. Την διεξαγωγή εκλογής του προεδρείου αναλαμβάνει 4μελής εφορευτική επιτροπή, 1 από κάθε Κλάδο, σύνεδροι που δεν προτείνονται από το Προεδρείο αλλά βρίσκεται στην διακριτική τους ευχέρεια να αυτοπροταθούν και να εγκριθούν εν συνεχεία από την ολομέλεια.
2. Οι παρατηρητές στο συνέδριο έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή προεδρείου του επόμενου συνεδρίου
Κριτήρια Εκλογής του Προεδρείου του Πανελλήνιου Συνεδρίου Αρχηγών 4ων Κλάδων 

Τα κριτήρια εκλογής των μελών του Προεδρείου είναι:

1. Δύο εντολές αρχηγίας την τελευταία τριετία
2. Συμμετοχή σε Συνέδριο Αρχηγών
3. Ολοκληρωμένη Γενική Εκπαίδευση.

Υπευθυνότητες Προεδρείου

Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο να:
Ορίσει το στόχο του συνεδρίου και ακολουθεί το ψηφισμένο θεμα του συνεδρίου
Οργανώσει το συνέδριο
Συστήσει την επιτροπή επιλογής θεμάτων
Ετοιμάσει το Ημερήσιο Πρόγραμμα και την Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου και να τα στείλει εγκαίρως στους Συνέδρους
Eπιλέξει τα μέλη της Επιτροπής Διαδικασιών 
Αναθέσει τα καθήκοντα στην Εφορευτική Επιτροπή.
Διευθύνει το συνέδριο , δίνει  τις απαραίτητες  οδηγίες και  κατευθύνσεις 

Eξασφαλίζει την ομαλή καθημερινή διεξαγωγή του Συνεδρίου
Καταρτίσει τον Προϋπολογισμό τον οποίο παρακολουθεί συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση του Συνεδρίου και ορίσει τον Ταμία.

Μεταξύ των μελών του Προεδρείου ορίζεται παραδοσιακά υπευθυνότητες όπως αυτές του Συντονιστή, Γραμματέα Λειτουργίας, Διαδικασιών, Ταμία, Προγράμματος καθώς αυτοί οι ρόλοι προκύπτουν από τις ανάγκες του Συνεδρίου. Η ύπαρξη των συγκεκριμένων ρόλων δεν είναι δεσμευτική

Λειτουργία Συνεδρίου        
                        
Ο Υπ. Λειτουργίας είναι μέλος του Προεδρείου του Συνεδρίου και υπεύθυνος για τη λειτουργία του Συνεδρίου. Συντονίζει την Επιτροπή Λειτουργίας, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που καλύπτουν τις ανάγκες του συνεδρίου όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε Συνέδριο.

Υπευθυνότητες Συντονιστή του Προεδρείου του Συνεδρίου

Να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προεδρεία κάθε ολομέλειας
Να εξασφαλίζει  ότι όλες οι εργασίες του Συνεδρίου παρουσιάζονται σωστά
Να συνεργάζεται με το Προεδρείο προκειμένου όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης να παρουσιάζονται στο Συνέδριο με τη σωστή διαδικασία
Να έχει εξασφαλίσει, σε συνεργασία με την Γενική Εφορο, ότι έχει προσεκτικά συγκεντρωθεί και παρουσιασθεί όλο το υλικό και  οι πληροφορίες για τα θέματα της Η.Δ.
Να αναφέρεται σε σχετικά ερωτήματα και να τα συζητά με την Επιτροπή Διαδικασιών και τα μέλη του Προεδρείου    

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Προεδρείου του Συνεδρίου αποτελείται από 6 άτομα συνολικά. Συγκεκριμένα από 2 εκπροσώπους του Προεδρείου του προηγουμένου Συνεδρίου και από ένα εκπρόσωπο που ορίζει ο κάθε Κλάδος μεταξύ των βοηθών του, με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Εφόρου. 
Με πρωτοβουλία της Γενικής Εφόρου καλούνται τα 2 μέλη της Συμβουλευτικής  Επιτροπής που προέρχονται από το προηγούμενο Συνέδριο ένα χρόνο μετά το τέλος των εργασιών Συνεδρίου για ν’ αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 
Υπευθυνότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

Συγκαλεί το Προεδρείο του νέου Συνεδρίου
Ενημερώνει το Προεδρείο για τον τρόπο λειτουργίας του Συνεδρίου
Ενημερώνει το Προεδρείο για τις ανάγκες, τις τάσεις και τους προβληματισμούς των κλάδων
Στηρίζει το Προεδρείο στις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Συνεδρίου 

Γραμματεία Συνεδρίου
Η Γραμματεία του Συνεδρίου αποτελείται από 4-5 άτομα :
● Δύο είναι από τους Εμμισθους Γραμματείς των Κλάδων
● 2-3 έμπειρα Στελέχη του Οδηγισμού κατά την κρίση και πρόταση των Κλάδων. 
(Έμπειρα Στελέχη: προηγούμενη εμπειρία Συνεδρίου, συμπληρωμένη Γενική Εκπαίδευση)

Υπευθυνότητες Γραμματείας Συνεδρίου:

Αναλαμβάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες προκειμένου να υλοποιηθεί το Συνέδριο
Συμμετέχει στο Συνέδριο για τη γραμματειακή υποστήριξη
Βοηθά το Προεδρείο και τις Επιτροπές του Συνεδρίου (Διαδικασιών, Εφορευτική) για την επιτυχημένη διεξαγωγή του Συνεδρίου
Εχει  την ευθύνη της συγγραφής των Πρακτικών του Συνεδρίου και την προώθηση των Αποφάσεων στο Δ.Σ.
Δίνει  την γνώμη του (εφόσον του ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης)


Υπευθυνότητες Προέδρων Ολομέλειας

Πρόεδρος ολομέλειας είναι πάντοτε ένα μέλος του Προεδρείου.

Να προεδρεύουν στην ολομέλεια του Συνεδρίου
Να εξασφαλίζουν την σωστή διεξαγωγή της ολομέλειας 
Να αναφέρουν όλα τα ερωτήματα επί της Διαδικασίας στην Επιτροπή Διαδικασιών


Υπευθυνότητες Επιτροπής Διαδικασιών 

Να συνεργάζονται με τους Συνέδρους προκειμένου να ξεκαθαρίζουν και συντονίζουν τυχόν τροποποιήσεις Προτάσεων
Να βοηθούν στην ξεκάθαρη διατύπωση τυχόν τροποποιήσεων Προτάσεων ή νέας Πρότασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο σκοπός και το αποτέλεσμα τους είναι ξεκάθαρο
Να εξασφαλίζουν ότι οι τυχόν τροποποιήσεις Προτάσεων ή νέα Πρόταση είναι συμβατές με το καταστατικό του ΣΕΟ
Να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι εγκεκριμένες διαδικασίες 
Να συμβουλεύει τα μέλη του Προεδρείου 
Να βοηθά, εάν της ζητηθεί, στον ορισμό και σχεδιασμό των Ομάδων Εργασίας
Να συμφωνεί σε συνεργασία με τα μέλη του Προεδρείου για την σειρά παρουσίασης των  Προτάσεων και των Τροποποιήσεων Προτάσεων
Να είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ώρες για να απαντά ερωτήματα Συνέδρων σε θέματα διαδικασιών του Συνεδρίου
Να ετοιμάσει αξιολόγηση των διαδικασιών του Συνεδρίου και της εφαρμογής τους μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου
Ιδανικά μέλος της Επιτροπής συμμετέχει στην αξιολόγηση του Προεδρείου για την αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών του Συνεδρίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαδικασιών είναι πολύ σημαντικό να έχουν αποτελέσει μέλη Προεδρείου του Συνεδρίου Αρχηγών. Μέλη της επιτροπής θεωρείται και το Προεδρείο του τρέχοντος Συνεδρίου.

Υπευθυνότητες Διαδικασιών (Υπευθύνου και Επιτροπής)

Να εξασφαλίζουν ότι οι Σύνεδροι γνωρίζουν την διαδικασία της ψηφοφορίας
Να βοηθούν τον Πρόεδρο της ολομέλειας να κρατά την σωστή σειρά αυτών που θέλουν να λάβουν τον λόγο
Να ορίζουν το ποσοστό υπερψήφισης των προτάσεων ή τροποποίησεων τους για κάθε Συνεδρίαση και ειδοποιούν τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης σχετικά
Να καταγράφουν το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών ώστε αυτό να περιλαμβάνεται στις αποφάσεις  και στα Πορίσματα του Συνεδρίου.
 
Για την καταμέτρηση των ψήφων ορίζονται ψηφολέκτες οι οποίοι μετρούν τις ψήφους και δίνουν το αποτέλεσμα στον Πρόεδρο της Ολομέλειας. Οι ψηφολέκτες προέρχονται υποχρεωτικά από το σύνολο των  Παρατηρητών (όχι λόγω ιδιότητας).

Προτάσεις για το Θέμα του Συνεδρίου
Τις προτάσεις για το θέμα του Συνεδρίου συναποφασίζουν και συνυποβάλλουν:

1. Τα Συμβούλια Στελεχών Τοπικών Τμημάτων,  Τμημάτων  Διοικήσεως 
 
2. Οι Κλάδοι
3. Το τμήμα Αναπτύξεως

4. Αρχηγοι  με εντολή. Δυνατή είναι και η υποβολή μεμονωμένων προτάσεων. 
Οι προτάσεις συλλέγονται και ομαδοποιούνται από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων. Καταρτίζεται κατάλογος από τα θέματα που αποστέλλεται από την Επιτροπή στο σύνολο των Αρχηγών με εντολή .
Οι αρχηγοί ψηφίζουν μέχρι 3 θέματα και επιστρέφουν τον κατάλογο στην Επιτροπή . Αυτή καταμετρά τις ψήφους. Το θέμα που πλειοψηφεί στέλνεται στο Προεδρείο ως θέμα του Συνεδρίου. 
Το Προεδρείο του Συνεδρίου μπορεί να εντάξει σε αυτό στη συνέχεια και μειοψηφήσαντα θέματα εάν αυτό κρίνεται ωφέλιμο. 
Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει  να έχει ολοκληρωθεί 6 μήνες  από την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων .

Σύνθεση Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων
                    
Η Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων αποτελείται από δύο (2) μέλη του προεδρείου του παρόντος συνεδρίου, και τα δύο (2) μέλη της συμβουλευτικής του προηγούμενου συνεδρίου.
Η διαδικασία της επιλογής θέματος πρέπει να έχει λήξει 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία του Συνεδρίου.
Ανακοίνωση Στόχου και Θεμάτων 
Το θέμα του Συνεδρίου αποστέλλεται από την επιτροπή επιλογής Θεμάτων ενώ ο στόχος  του Συνεδρίου που αποφασίζει το Προεδρείο αποστέλλεται στους Αρχηγούς μαζί με το έντυπο για δήλωση συμμετοχής.
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ακολουθεί γραπτή αξιολόγηση του συνεδρίου Αρχηγών με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου ατομικά και ονομαστικά από τον κάθε σύνεδρο, με έντυπο που δίνεται από την αρχή του συνεδρίου.

Αξιολόγηση κάνουν και οι παρατηρητές.
Έγκριση Αποφάσεων Συνεδρίου

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου καταγράφονται και αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟ. Το Δ.Σ στην συνέχεια αποφασίζει, με βάση την σφαιρική αντίληψη που διαθέτει για το σύνολο των φορέων του Σωματείου και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν, τις γραμμές που θα ακολουθήσει που απορρέουν  από  το Συνέδριο και τις προτάσεις που θα εφαρμοστούν. Ένα μέλος του Προεδρείου παρευρίσκεται στο Συμβούλιο για να εξηγεί, όταν χρειάζεται, το σκεπτικό των προτάσεων των Συνέδρων.

Ανακοίνωση Πορισμάτων και Αποφάσεων Συνεδρίου 
Τα πορίσματα του Συνεδρίου και οι αποφάσεις δημοσιεύονται στα «Μηνύματα» και το διαδίκτυο. 


Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι διαδικασίες Συνεδρίων υπάρχουν για :
Να ενημερώσουν τους Συνέδρους για τις συγκεκριμένες διαδικασίες  που προτείνεται να εφαρμοσθούν στο Συνέδριο.
Να επιτρέψουν στο Συνέδριο να εξελίσσεται ομαλά
Να προσφέρουν στους συνέδρους την δυνατότητα να εκφράζουν την γνώμη τους ανοικτά και με οργανωμένο τρόπο


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την οργάνωση του Συνεδρίου Αρχηγών. Οι εισηγήσεις των θεμάτων γίνονται από μέλη του Σ.Ε.Ο. πλην των Μελών του Προεδρείου και από ειδικούς εκτός Οδηγισμού.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα του Συνεδρίου δουλεύονται σε ομάδες εργασίας, το πολύ 10 ατόμων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Κάθε ομάδα έχει συντονιστή και γραμματέα που επιλέγονται από την ίδια την ομάδα την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου και ενημερώνονται σχετικά.
Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας χρειάζεται να έχουν εμπειρία προηγούμενου Συνεδρίου και να εκλέγονται από την Ομάδα Εργασίας. Δικαίωμα να είναι συντονιστές έχουν και οι παρατηρητές εφόσον πληρούν τα κριτήρια όπως ορίζονται στις Διαδικασίες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή προτάσεων γίνεται εγγράφως και ενυπόγραφα στο Γραμματέα κάθε Ομάδας Εργασίας από τον εισηγητή της πρότασης και δύο υποστηρικτές.
Επιπλέον μεμονωμένες προτάσεις μπορούν να υποβληθούν με τον ίδιο τρόπο στην Γραμματεία του Συνεδρίου, με χρόνο λήψης της υποβολής τους την παραμονή της ψηφοφορίας.


ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Ορισμός Πρότασης και Τροποποίησης Πρότασης 
Πρόταση: θεωρείται ο συλλογισμός που εκφράζει μία άποψη ως προς τη λύση ενός θέματος 

π.χ.  Προτείνω το Συνέδριο Αρχηγών να γίνεται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με τις Χ διαδικασίες.

Τροποποίηση της αρχικής πρότασης: θεωρείται αν κάποιοι από τους Συνέδρους έχουν κάνει από πριν ή ακούγοντας την πρόταση, κάποια παρεμφερή όπως :  

π.χ. Προτείνω το Συνέδριο Αρχηγών να γίνεται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με τις Χ  και Ψ διαδικασίες.

Τροποποιήσεις μπορούν να υπάρξουν περισσότερες από μία που η Επιτροπή Διαδικασιών βάζει σε λογική σειρά προς ψήφιση
Οι προτάσεις και Τροποποιήσεις πρότασης για να θεωρηθούν έγκυρες χρειάζεται να υποστηρίζονται από άλλους 2 Συνέδρούς

Διαδικασία Ψηφοφορίας
Η Ψηφοφορία διεξάγεται σε ορισμένη ολομέλεια και ώρα κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. 
Το ποσοστό υπερψήφισης λογαριάζεται με βάση τον αριθμό των  εγγεγραμμένων συνέδρων,  με δικαίωμα ψήφου, που παρίστανται στην αίθουσα κατά την αρχή κάθε ψηφοφορίας πρότασης. 
Ο αριθμός των παρόντων πιστοποιείται με την ανάγνωση του σχετικού καταλόγου από τη Γραμματεία. 
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Σύνεδροι, που συμμετείχαν στις Ομάδες Εργασίας. Οι παρατηρητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Για να υπάρχει απαρτία κατά την ψηφοφορία πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τα ¾ των Συνέδρων. 

Οποιαδήποτε πρόταση ή τροποποίηση για να υπερψηφισθεί πρέπει να συγκεντρώνει το 50% συν 1 του συνόλου των ψήφων (ΝΑΙ-ΟΧΙ-ΛΕΥΚΟ).

Ο Εισηγητής της αρχικής πρότασης σε χρονικό διάστημα 2 λεπτών υποστηρίζει την άποψή του (αν ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο). Στη συνέχεια το ίδιο συμβαίνει και με τον Εισηγητή της τροποποίησης. Αφού ακουστούν και οι δύο Εισηγητές και κανείς από τους δύο δεν αποσύρει την πρότασή του, τότε οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία ως εξής :
Πρώτα ψηφίζονται οι τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης. Εφόσον υπερψηφισθεί μια τροποποίηση καταργείται αυτόματα η αρχική πρόταση. Αν καταψηφισθούν οι τροποποιήσεις, τίθεται σε ψηφοφορία η αρχική πρόταση

Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά με τη βοήθεια καρτελών  σε τρία διαφορετικά χρώματα, 
Κόκκινο – ΝΑΙ
Μαύρο – ΟΧΙ
Λευκό – ΑΠΟΧΗ
Στην καταμέτρηση των ψήφων , οι ψήφοι αποχής ισοδυναμούν με μηδενική ψήφο.