Ομάδες Εργασίας

Τα θέματα του Συνεδρίου δουλεύονται σε ομάδες εργασίας, το πολύ 10 ατόμων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Κάθε ομάδα έχει συντονιστή και γραμματέα που επιλέγονται από την ίδια την ομάδα την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου και ενημερώνονται σχετικά.
Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας χρειάζεται να έχουν εμπειρία προηγούμενου Συνεδρίου και να εκλέγονται από την Ομάδα Εργασίας. Δικαίωμα να είναι συντονιστές έχουν και οι παρατηρητές εφόσον πληρούν τα κριτήρια όπως ορίζονται στις Διαδικασίες.