Προκήρυξη Υποτροφίας «Εφη Πιπινοπούλου» 2018

Προκήρυξη Υποτροφίας «Εφη Πιπινοπούλου» 2018

Προκήρυξη Υποτροφίας «Εφη Πιπινοπούλου»

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού προκηρύσσει για το έτος 2018 υποτροφία στη μνήμη της αείμνηστης Έφης Πιπινοπούλου, πρώην Προέδρου του. Θα χορηγηθεί τουλάχιστον μία υποτροφία για συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αντικείμενο σπουδών την Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο Εκπαιδευτές του Σ.Ε.Ο., Υποψήφιοι, με Άδεια ή Δίπλωμα και Εντολή.
 • Γίνονται δεκτές αιτήσεις: α) ενδιαφερόμενων που έχει εγκριθεί η συμμετοχή τους σε Εκπαίδευση Εκπαιδευτών εντός ή εκτός Ελλάδος ή β) ενδιαφερόμενων που έχει εγκριθεί η συμμετοχή τους σε προγράμματα πλήρους, μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης ανώτατης, ανώτερης ή σεμιναριακής εκπαίδευσης άλλου φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος με αντικείμενο σπουδών την Εκπαίδευση Ενηλίκων ή συναφούς θέματος.
 • O/οι Εκπαιδευτής/-τές που θα επιλεγούν δεσμεύονται απέναντι στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων να πραγματοποιήσουν ή να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση οργανωμένης Εκπαίδευση του Σ.Ε.Ο. με στόχο την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σκοπός της συμμετοχής τους είναι η διάχυση των γνώσεων και της εμπειρίας που θα αποκομίσουν από τις δικές τους σπουδές.
 • Κάθε υποτροφία καλύπτει έως το ποσό των 500€ ανά Εκπαιδευτή.
 • Η προκήρυξη της Υποτροφίας γίνεται σε ετήσια βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να γίνει δεκτή η αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν :

 1.  Αίτηση Υποτροφίας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επιστολή - Βεβαίωση από τον Εκπαιδευτικό Φορέα ότι έχουν γίνει δεκτοί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
 4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (εφόσον είναι διαθέσιμο από τον εκάστοτε φορέα)
 5. Έγγραφο από τον Φορέα Εκπαίδευσης, όπου θα αναφέρεται το κόστος σπουδών. Αν το κόστος σπουδών είναι χαμηλότερο των 500€, ο υπότροφος θα λάβει ως υποτροφία το ποσό που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης.
 6. Συστατική επιστολή από την Επιτροπή Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δυναμικού.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Σ.Ε.Ο. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Υποτροφία «Έφη Πιπινοπούλου» ή ηλεκτρονικά στο training@seo.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων είναι τριμελής και αποτελείται από:

-  Μέλος του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων

- Μέλος του Σ.Ε.Ο. με αυξημένες γνώσεις και εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  που θα εγκρίνει το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ο.

- την κυρία Ρίτα Πανουργιά, μέλος της οικογένειας ή άτομο που θα οριστεί από την οικογένεια της Έφης Πιπινοπούλου.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/01/2018–31/03/2018

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο. τον Απρίλιο 2018

Για πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις στο training@seo.gr

 

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω