Πρόγραμμα είναι: μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν μέσα σε τακτό χρονικό πλαίσιο.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι: εκείνο που εκτός από το να ταξινομεί τις ενέργειες-δραστηριότητες μέσα σε τακτό χρονικό πλαίσιο, έχει στόχο την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων.

Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα: εκτός από το ευρύτερο στόχο του να μαθαίνει τα παιδιά και τα Στελέχη να ταξινομούν σωστά τις ενέργειές τους μέσα σε χρονικά διαστήματα, έχει τον ειδικό στόχο να μεταδίδει γνώσεις και τρόπο ζωής.

Βασίζεται στη μετάδοση και αφομοίωση γνώσεων και αρχών μέσα από:

  • τις επιθυμίες των παιδιών και Στελεχών
  • τις επιθυμίες και τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης
  • Τις ανάγκες του τόπου και κλιματολογικές συνθήκες
  • την γνωστική ικανότητα και δυναμική της κάθε Ομάδας

Με σκοπό, μέσα από την γνώση, τη δράση και την αξιολόγηση να προετοιμάσει τα παιδιά, αλλά και τα Στελέχη, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, τα χαρακτηριστικά ηλικίας και τις γνωστικές τους ικανότητες, να προετοιμαστούν σωστά για την ένταξή τους στο χώρο των ενηλίκων. Να γίνουν άτομα ευτυχισμένα και ικανά, έτοιμα να ζήσουν αρμονικά και παραγωγικά με τον εαυτό τους και με τους άλλους γύρω τους.