Αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Σωματείου, που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει την εκπροσώπηση που χρειάζεται για την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Αποτελεί πηγή άντλησης έμπειρων και ικανών ατόμων για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  γενικότερα. Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα Μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό του.

Ετήσιοι Απολογισμοί