Το Καταστατικό αυτό αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού του Σωματείου με την αρχική επωνυμία «Σώμα Ελληνίδων Οδηγών», το οποίο εγκρίθηκε αρχικώς με την υπ’ αριθ. 2949/5.4.1934 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και κατεχωρήθη στα βιβλία Σωματείων του ιδίου Δικαστηρίου με αριθμό 3674/15.4.1934. Το σωματείο εν συνεχεία διελύθη με την υπ’ αριθ. 73434/11.10.1939 απόφαση του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, η οποία εξεδόθη κατ΄ εφαρμογή του Α.Ν. 1798/1939. (Γίνεται μνεία ότι, το Δ.Σ. με απόφασή του της 10.6.1939 είχε ήδη προηγουμένως αποφασίσει την αυτοδιάλυση του σωματείου). Το σωματείο συστάθηκε εκ νέου και το νέο Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4932/28.11.1944 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11.01.1945, με αριθ. Μητρώου 1545.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, της 30.03.2019, το Καταστατικό του Σωματείου τροποποιημένο κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Εδώ μπορείτε να δείτε το Καταστατικό του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.